نام و نام خانوادگی :  محمدرضا احمدی
سابقه خدمت : 7  سال 
سمت  : معاون اداری مالی منطقه یک

 

1- نظارت بر كليه امور اداري ومالي –خدماتي –تداركاتي و پرسنلي منطقه.

2- تنظيم بودجه ساليانه منطقه و پيش بيني اعتبارات وملزومات مورد نياز با همكاري مديريت امور مالي شهرداري مركزي.

3- نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري منطقه واتخاذ تدابير لازم در اين خصوص با همكاري اداره اموال شهرداري مركزي.

4- تاييد اسناد هزينه و امور مربوطه به حسابداري منطقه بر اساس دستورالعملهاي صادره.

5- نظارت بر وصول درآمد نوسازي و ساير درآمدها برابر مقررات مربوطه و اختيارات تفويض شده و پيگيري امور مربوط به وصول درآمدها .

6-انجام معاملات منطقه در حدود اختيارات مصوب با رعايت صرفه و صلاح شهرداري و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه و نظارت بر واحد قراردادهاي منطقه.

7- حفظ ارتباط بين واحدهاي تابعه منطقه با مديريتهاي مختلف شهرداري و موسسات و ادارات و يا اشخاص حقيقي از لحاظ مكاتبات اداري .

8-رسيدگي به تقاضاي استخدامي كاركنان و پيشنهاد ترفيع و ارتقاء گروه و انتصاب كاركنان به مديريت كارگزيني وتاييد مرخصي كاركنان طبق مقررات و ضوابط و اختيارات تفويضي و ارزشيابي پرسنل.

9-انجام ساير امور مشابه و دستوراتي كه از طرف مافوق و در حدود وظايف ارجاع مي گردد.

ورود کاربران

Go to top