مراحل تغییر کاربری املاک

 1. -تقاضا نامه کتبی مالک یا وکیل قانونی تام الاختیار
 2. -کپی سند در صورتیکه ثبتی باشد برابر با اصل شود
 3. -(کپی سند اگر عادی باشد بایستی کلیه تصاویر مراحل نقل وانتقال موجود باشد ونیز از اداره اوقاف وامور خیریه استعلام وتصویرآن ضمیه گردد )
 4. -تصویر شناسنامه مالک یا وکیل قانونی
 5. -اخذ برگ بازدید
 6. -استعلام کاربری
 7. -نقشه هوایی سال 80،73،61 وطرح تفصیلی با مهر وامضای مامور بازدید
 8. درصورتیکه ملک در کاربری هایی چون آموزشی ،بهداشتی،درمانی ،.... باشد بایستی عدم نیاز مربوطه از ارگان ذیربط اخذ ودر پرونده ضمیمه شود
 9. -تعهد کشف فساد از اسناد عادی
 10. -بعد از تکمیل پرونده ارسال به کمیسیون ماده 5

مدارك مورد نياز جهت صدورمجوزحفاری

 1. ارائه نامه از اداره مورد نظر
 2. مراجعه به واحد شهرسازی جهت تایید نامه
 3. اعلام هزینه توسط  واحدفنی عمرانی
 4. پرداخت هزینه توسط ارباب رجوع
 5. صدورمجوز حفاری

مراحل صدور گواهی عدم خلاف

 1. -ارائه اسناد مالکیت
 2. -اخذ گزارش بازدید
 3. -استعلام کاربری
 4. -تسویه حساب عوارض نوسازی

ورود کاربران

Go to top