مدارك مورد نياز جهت صدورمجوزحفاری

  1. ارائه نامه از اداره مورد نظر
  2. مراجعه به واحد شهرسازی جهت تایید نامه
  3. اعلام هزینه توسط  واحدفنی عمرانی
  4. پرداخت هزینه توسط ارباب رجوع
  5. صدورمجوز حفاری

ورود کاربران

Go to top