مدارك مورد نياز جهت صدورپايانكار

  1. ثبت درخواست
  2. فيش بازديد
  3. فرم گزارش بازديد واحدبازرسي
  4. فرم گزارش مهندس ناظر
  5. گواهي استحكام بنا
  6. فرم تسويه حساب نوسازي وخدمات شهري

 

ورود کاربران

Go to top