مدارك مورد نياز جهت تمديدپروانه ساختماني

  1. ثبت درخواست
  2. فيش بازديد
  3. فرم گزارش بازديد واحدبازرسي
  4. فرم تسويه حساب نوسازي وخدمات شهري
  5. فرم گزارش مهندس ناظر

ورود کاربران

Go to top