مدارك مورد نياز جهت صدوراصلاحيه پروانه ساختماني

  1. ثبت درخواست
  2. فیش بازدید
  3. فرم گزارش بازديد واحدبازرسي
  4. فرم گزارش مهندس ناظر
  5. نقشه هاي ساختماني اصلاحي
  6. فرم تعهدنظارت  درصورت اضافه شدن متراژ
  7. كوپن سهميه مهندس ناظر درصورت اضافه شدن متراژ
  8. فرم تأييد سازمان نظام مهندسي  درصورت اضافه شدن متراژ
  9. فرم تسويه حساب نوسازي وخدمات شهري

 

ورود کاربران

Go to top