مراحل صدور پروانه

 

مدارک لازم:

1-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک یا وکیل قانونی ایشان به همراه وکالتنامه وی در صورتی که در پرونده موجود نباشد.

2-اصل و کپی سند مالکیت به همراه نقشه تفکیکی(در صورت وجود)

3-در صورت فوت مالک اصل گواهی انحصار وراثت و کپی آن،کپی شناسنامه،کارت ملی از وراث و در صورت وجود وکالتنامه صرفا مدارک وکیل.

مراحل صدور پروانه

ارائه مدارک-تشکیل پرونده-ثبت درخواست و هماهنگی جهت بازدید

*گزارش بازدید فنی

*ارجاع به کمیسیون های مختلف،طرح تفصیلی،استعلام از سازمان های مختلف

*تعیین کاربری و ضوابط

*مراجعات        ثبت گزارش            دفتر فنی

*تعیین خلاف

*دستور نقشه

*تهیه و ارائه نقشه از نظام مهندسی

*محاسبه عوارض

*دریافت عوارض

*تهیه پیش نویس پروانه

*تایید مسئو شهرسازی

*تایید معاون معماری و شهرسازی

*تایید شهردار

*چاپ کرکی

*امضاء معاون معماری و شهرسازی

*امضاءشهردار

*ارجاع به دبیرخانه

*تکمیل و تحویل رسید اعلام وصول مهندس ناظر

*تحویل پروانه

*برگه های بازدید دوماه دارای اعتبار می باشد.

 

مراحل صدور تمدید پروانه یا اصلاحیه پروانه

مدارک لازم:

1-اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی مالک یا وکیل قانونی ایشان به همراه وکالتنامه وی در صورتی که در پرونده موجود نباشد.

2-اصل و کپی سند مالکیت به همراه نقشه تفکیکی(در صورت وجود)

3-در صورت فوت مالک اصل گواهی انحصار وراثت و کپی آن،کپی شناسنامه،کارت ملی از وراث و در صورت وجود وکالتنامه صرفا مدارک وکیل.

4-گزارش مهندس ناظر برای اصلاح پروانه تکمیل گردد.

*مراحل صدور تمدید پروانه یا اصلاحیه پروانه

ارائه مدارک و ثبت درخواست و هماهنگی جهت بازدید

*گزارش بازدید فنی

*طرح تفصیلی

*مراجعات        ثبت گزارش            دفتر فنی

*تعیین خلاف        ارجاع به کمیسیون ماده صد(در صورت داشتن متراژ خلاف)

*دستور نقشه-گزارش مهندسی ناظر-اجرای احکام(جریمه یا تخریب)

*تایید مسئول شهرسازی

*محاسبه عوارض

*دریافت عوارض

*تکمیل پرونده و تهیه پیش نویس بلامانع شهرسازی

*تایید معاون معماری و شهرسازی

*تایید شهردار

*چاپ کروکی

*امضاء معاون معماری و شهرسازی

*امضاء شهردار

*ارجاع به دبیرخانه

*تکمیل و تحویل رسید اعلام وصول ناظر در صورتی که درخواست اطلاعیه باشد.

*تحویل پروانه

*برگه های بازدید دو ماهدارای اعتبار می باشد.

مراحل صدور عدم خلاف و پایان کار

مدارک لازم:

1-اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی مالک یا وکیل قانونی ایشان به همراه وکالتنامه وی در صورتی که در پرونده موجود نباشد.

2-اصل و کپی سند مالکیت به همراه نقشه تفکیکی(در صورت وجود)

3-در صورت فوت مالک اصل گواهی انحصار وراثت و کپی آن،کپی شناسنامه،کارت ملی از وراث و در صورت وجود وکالتنامه صرفا مدارک وکیل.

4-گزارش مهندس ناظر

5-گزارش استحکام بنا

مراحل صدور عدم خلاف و پایان کار

ارائه مدارک و ثبت درخواست و هماهنگی جت بازدید

*گزارش بازدید فنی

*طرح تفصیلی

*مراجعات        ثبت گزارش            دفتر فنی

*تعیین خلاف         ارجاع به کمیسیون ماده صد(در صورت داشتن متراژخلاف)

*دستور نقشه-گزارش مهندسی ناظر-اجرای احکام(جریمه یا تخریب)

*محاسبه عوارض

*دریافت عوارض

*تکمیل پرونده و تهیه پیش نویس

*تایید مسئول شهرسازی

*تایید معاون معماری و شهرسازی

*تایید شهردار

*چاپ کروکی

*امضاء معاون معماری و شهرسازی

*امضاء شهردار

*ارجاع به دبیرخانه

 

 

*تحویل گواهی

 

خلاصه کار :

مدارك مورد نياز جهت صدوراصلاحيه پروانه ساختماني

  1. ثبت درخواست
  2. فیش بازدید
  3. فرم گزارش بازديد واحدبازرسي
  4. فرم گزارش مهندس ناظر
  5. نقشه هاي ساختماني اصلاحي
  6. فرم تعهدنظارت  درصورت اضافه شدن متراژ
  7. كوپن سهميه مهندس ناظر درصورت اضافه شدن متراژ
  8. فرم تأييد سازمان نظام مهندسي  درصورت اضافه شدن متراژ
  9. فرم تسويه حساب نوسازي وخدمات شهري

 

ورود کاربران

Go to top