اجرای عملیات مرمت و زیباسازی نما ورودی بلوار شهیدباهنر

 

شهردار منطقه یک از اجرای عملیات مرمت و زیباسازی نما ورودی بلوار شهیدباهنرخبر داد .

مهندس سعیدی هدف از این اقدام را زیباسازمنظر شهری عنوان کرد.

ورود کاربران

Go to top