برقراری نخستین تماس تصویری درون سازمانی شهرداری بین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و شهرداری منطقه یک

 
روز گذشته نخستین تماس تصویری درون سازمانی شهرداری بین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و شهرداری منطقه یک برقرار شد.

در پی آغاز بهره برداری از فاز نخست پروژه "فیبرنوری شهری" توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمان ، نخستین تماس تصویری درون سازمانی شهرداری بین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و شهرداری منطقه یک برقرار شد.

لازم به ذکر است در فاز نخست یازده زیر مجموعه شهرداری کرمان با تکنولوژی فیبر نوری به هم متصل گردیدند.